ศผท.สุราษฎร์ธานี ทำการเก็บตัวอ่อนในแพะพันธุ์บอร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี,สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ได้ทำการเก็บตัวอ่อนในแพะพันธุ์บอร์