คำสั่ง สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ประจำปี 2563

คำสั่ง

เลขที่

คำสั่ง  
122/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ผท. จำนวน 10 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 30/12/2563
121/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุชุดอุปกรณ์ดูดจ่ายของเหลว จำนวน 1 ชุด 29/12/2563
120/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24/12/2563
119/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR 18/12/2563
118/2563  แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง 14/12/2563 
117/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางแบบพิมพ์ ผท. 14/12/2563
116/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 07/12/2563
115/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 07/12/2563
114/2563  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผสมเทียมโคเนื้อ กระบือ และแพะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding) 01/12/2563 
113/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2563
112/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2563
111/2563 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 30/11/2563
110/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 25/11/2563
109/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17/11/2563
108/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผสมเทียมโคเนื้อ กระบือ และแพะ 11/11/2563
107/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 11/11/2563
106/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างทำระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ ระยะที่ 2 11/11/2563
105/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 420,000 กิโลกรัม 10/11/2563
104/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อรถหน่วยปฏบัติการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์สัตว์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2563 
103/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สัตว์และเอ็มบริโอสัตว์แช่แข็งเพื่อการจำหน่าย 10/11/2563
102/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 05/11/2563
101/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคระกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอรืกลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อทรอนิกส์ (e-bidding) 04/11/2563 
100/2563 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ของโครงการผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ 29/10/2563
99/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ 28/10/2563
98/2563 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และคณะกรรมการราคากลาง 26/10/2563
97/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 22/10/2563
96/2563 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำระบบฐานข้อมูล จำนวน 3 ระบบ 22/10/2563
95/2563 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 22/10/2563
94/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและบริหารงบประมาณตามคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 22/10/2563
93/2563 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากเอ็มบริโอ 19/10/2563
92/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ 14/10/2563
91/2563 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 14/10/2563
90/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุการเกษตร 12/10/2563
89/2563 แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 08/10/2563
88/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 08/10/2563
87/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/10/2563
86/2563 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม 01/10/2563
85/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 258,300 กิโลกรัม 30/09/2563
84/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 24/09/2563
83/2563 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 23/09/2563
82/2563 แต่งตั้งนายสัตวแพทย์ประจำสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมฯ ทั้ง 4 สถานี 21/09/2563
81/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ 10/09/2563
80/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จ้างดำเนินการปรับปรุงระบบสายไฟแรงต่ำภายใน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563
79/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 08/09/2563
78/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จ้างทำหนังสือและคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2563
77/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 28/08/2563 
76(1)/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 28/08/2563
76/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 28/08/2563
75/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 28/08/2563
74/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 14/08/2563
73/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 13/08/2563
72/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 07/08/2563
71/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการ (ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน 1 งาน 31/07/2563
70/2563  แต่งตั้งตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 29/07/2563 
69/2563 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ 23/07/2563
68/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ การจ้างสอบพนักงานผสมเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2563
67/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จำนวน 1 งาน 20/07/2563
66/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน จ้างสอบพนักงานผสมเทียม จำนวน 1 งาน 17/07/2563
65/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 13/07/2563
64/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง 13/07/2563
63/2563 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายน้ำนมดิบ 08/07/2563
62/2563 แต่งตั้งคณะทำงาน ฟาร์มโคนมสาธิต สวนจิตรลดา (ชุดย่อย) 26/06/2563
61/2563 แต่งตั้งคณะทำงาน ฟาร์มโคนมสาธิตศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ชุดย่อย) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 26/06/2563
60/2563 แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ (ชุดย่อย) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 26/06/2563
59/2563 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของสำนักฯ 26/06/2563
58/2563 แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 26/06/2563
57/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดสรรบุคคลดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ 12/06/2563
56/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง 12/06/2563
55/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน จำนวน 2 รายการ 09/06/2563
54/2563 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กรณีเกิดสภาวะวิกฤต 07/06/2563
53/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2563
52/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 04/06/2563
51/2563  แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนการใช้เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่วยด้านปศุสัตว์ 29/05/2563 
50/2563  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 38 รายการ 27/05/2563
49/2563 แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรม 25/05/2563
48/2563 แต่งต้งคณะทำงานโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านกิจกรรม 5 ส 21/05/2563
47/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 13/05/2563
46/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดระบบท่อส่งไนโตรเจนเหลวเข้าห้องปฏิบัติการผลิตน้ำเชื้อ 24/04/2563
45/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์มโคนม iFarmer Plus จำนวน 1 งาน (e-bidding) 24/04/2563
44/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง 23/04/2563
43/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2563
42/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 21/04/2563
41/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดซื้อ จัดจ้าง 16/04/2563
40/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 13/04/2563 
39/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทอลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 09/04/2563
38/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำแอพพลิเคชั่น สำหรับการจัดการฟาร์มโคนม iFarmer Plus จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2563
37/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2563
36/2563 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและขับเคลื่อนโปรแกรม iDairy 02/04/2563
35/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง 02/04/2563
34/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/04/2563
33/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อ ชุด Bead Chip พร้อมน้ำยาสำหรับจีโนไทป์ของโค จำนวน 17 ชุด 01/04/2563
32/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและรับประกันเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม bead Chip ไมโครอะเรย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563
31/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการราคากลาง 24/03/2563
30/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563
29/2563 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์ 13/03/2563
28/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 13/03/2563
27/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีรถยนต์ราชการเสียหาย 12/03/2563
26/2563 การมอบหมายหน้าที่พนักงานราชการ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์ 12/03/2563
25/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง 05/03/2563
24/2563 แต่งตั้งคณะผู้ติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 05/03/2563
23/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง 04/03/2563
22/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 04/03/2563
21/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 03/03/2563
20/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง 25/02/2563
19/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 24/02/2563
18/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง 20/02/2563
17/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2563
16/2563 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพ่อพันธุ์ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อและกำหนดราคาจำหน่ายน้ำเชื้อแช่แข็งและเอ็มบริโอสัตว์ 13/02/2563
15/2563 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำเชื้อฯ 13/02/2563
14/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 984,900 กิโลกรัม 12/02/2563
13/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 04/02/2563
12/2563 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 04/02/2563
11/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ 31/01/2563
10/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 31/01/2563
 9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 รายการ 30/01/2563
 8/2563 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 23/01/2563
 7/2563 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายน้ำเชื้อการตรวจรับรองศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน และการตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อ 22/01/2563
 6/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 รายการ 21/01/2563
 5/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว) 20/01/2563
 4/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการการราคากลาง 20/01/2563
 3/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 14/01/2563
 2/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 06/01/2563
 1/2563 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 02/01/2563