คำสั่ง สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ประจำปี 2561

เลขที่
คำสั่ง
คำสั่ง ลงวันที่
110/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) 27/12/2561
109/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกลาง 25/12/2561
108/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 21/12/2561
107/2561 แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะหัวหน้ากลุ่ม 14/12/2561
106/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 14/12/2561
105/2561 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนการทำงานด้านนโยบายของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 11/12/2561
104/2561 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำเชื้อฯ 11/12/2561
103/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแบบพิมพ์ ผท. 30/11/2561
102/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 27/11/2561 
101/2561 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 27/11/2561
100/2561 การมอบหมายหน้าที่พนักงานราชการ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์ 27/11/2561
99/2561 การมอบหมายหน้าที่ข้าราชการ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์ 27/11/2561
98/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างพิมพ์หนังสือพ่อพันธุ์โคนม ประจำปี 2561 27/11/2561 
97/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างตรวจบำรุงรักษาและแก้ไขโปรแกรมฐานข้อมูลโคนม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2561 
96/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะทำงานกิจกรรมงานสร้างพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูง (โครงการสร้างโคเนื้อไทยแบล็ค) 26/11/2561
95/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 22/11/2561
94/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 13/11/2561
93/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ยแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/11/2561
92/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/11/2561 
91/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 06/11/2561
90/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/2561 
89/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ (คกส.) 30/10/2561
88/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 616,430 กิโลกรัม 30/10/2561
87/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 30/10/2561 
86/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณราผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศสาตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 29/10/2561 
85/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 25/10/2561
84/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและบริหารงบประมาณโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 22/10/2561 
83/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะทำงาน กิจกรรมสร้างโคเนื้อคุณภาพสูง (โครงการสร้างพันธุ์โคเนื้อคุณภาพไทยแบล็ค) 22/10/2561
82/2561  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการราคากลาง 19/10/2561 
81/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 16/10/2561
80/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 05/10/2561
79/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 03/10/2561
78/2561 แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 02/10/2561
77/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 821,900 กิโลกรัม 28/09/2561
76/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 28/09/2561
75/2561 แต่งตั้งคณะทำงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ 28/09/2561
74/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการราคากลาง 20/09/2561
73/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 821,900 กิโลกรัม 17/09/2561
72/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ 17/09/2561
71/2561 ให้หัวหน้าและบุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 13/09/2561 
70/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562  05/09/2561 
69/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 04/09/2561
68/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 04/09/2561
67/2561 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบาย 23/08/2561
66/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 23/08/2561
65/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 23/08/2561
64/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 18/08/2561
63/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการราคากลาง 09/08/2561 
62/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและบริหารงบประมาณตามคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 09/08/2561
61/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อชุดปฏิบัติการผสมเทียมและเฝ้าระวังโรค จำนวน 4,100 ชุด 09/08/2561
60/2561 แต่งตั้งบุคลากรระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 09/08/2561
59/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ 09/08/2561
58/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภท ยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ และวัสดุเครื่องแต่งกาย 06/08/2561
57/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 31/08/2561 
56/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2561 11/07/2561
55/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 06/07/2561
54/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 03/07/2561
53/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคระกรรมการตรวจรับพัสดุหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม จำนวน 1,000,000 หลอด 03/07/2561 
52/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 27/06/2561
51/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 20/06/2561
50/2561 แต่งตั้งคณะเลขานุการยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม 06/06/2561
49/2561 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ กลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ 22/05/2561
48/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 22/05/2561
47/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 22/05/2561
46/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 22/05/2561
45/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 15/05/2561
44/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2561
43/2561 แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ 07/05/2561
42/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 07/05/2561
41/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 07/05/2561
40/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการราคากลาง 01/05/2561
39/2561 ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบติหน้าที่ราชการ 27/04/2561
38/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 25/04/2561
37/2561 แต่งตั้งคณะกรรการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 24/04/2561
36/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 24/04/2561
35/2561 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 23/04/2561
34/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคระกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2561
33/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคระกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2561
32/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2561
31/2561 แต่งตั้งคณะทงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 09/04/2561
30/2561 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม) สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 20/03/2561
29(1)/2561 แต่งตั้งคณะทงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง 16/03/2561
29/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 13/03/2561
28/2561 แต่งตั้งคณะทำงานระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 12/03/2561
27/2561 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการตามนโยบาย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 12/03/2561
26/2561 แต่งตั้งตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online 12/03/2561
25/2561 แต่งตั้งคณะทำงาน ร่างระเบียบว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตตัวอ่อนมาตรฐาน 07/03/2561
24/2561 แต่งตั้งคระกรรมการคัดเลือก "คนดี ศรีสทป" ประจำปี 2561 07/03/2561
23/2561 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 07/03/2561
22/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 26/02/2561
20/2561 แต่งตั้งบุคลากรระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 22/02/2561
19/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 19/02/2561
18/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 13/02/2561
17/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คระกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2561
16/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 07/02/2561
15/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 07/02/2561
14/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 07/02/2561
13/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (e-bidding) 02/02/2561
12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) 31/01/2561
11/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 22/01/2561
10/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 22/01/2561
9/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 22/01/2561
8/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 19/01/2561
7/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการราคากลาง 19/01/2561
6/2561 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 17/01/2561
5/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างพิมพ์หนังสือพ่อพันธุ์โคนม ประจำปี 2560 16/01/2561
4/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 16/01/2561
3/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการราคากลาง ยกเลิก
2/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/01/2561
1/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการฐานะหัวหน้ากลุ่ม 03/01/2561