โครงสร้างหน่วยงาน

 

โครงสร้างหน่วยงาน แบ่งออกเป็น

 1 ฝ่าย  
       ฝ่ายบริหารทั่วไป
 5 กลุ่มงาน  
  กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์
  กลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ
  กลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรสัตว์
  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเธนุเวชและวิทยาการสืบพันธุ์
  กลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพปศุสัตว์
 10 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ  
  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา
  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น
  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา
  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี
 4 ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อ  
  ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง
  ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์
  ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี
 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
 1 ศูนย์พัฒนาบุคลากร
  ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์
 4 สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม
  สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี
  สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น
  สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่
  สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี