หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องเด่น สทป.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลของชนิดน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อก่อนการแช่แข็งต่อคุณภาพน้ำเชื้อสุกรภายหลังการละลาย

เลขทะเบียนวิจัย 60(1)-(60:01)-0208-025 ผู้จัดทำ จุฬฉัตร ชาปัญญา และพิงค์ลานนา กุญชร

ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาโอโอไซต์ในน้ำฟอลลิเคิลต่อการพัฒนาของเอ็มบริโอโค

เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0208-128 ผู้จัดทำ นิติรัฐ ถียัง, อภิรักษ์ อุทธา และสุจิรา ธรรมวัง

ผลของการเปลี่ยนเซมินอลพลาสมา ต่อคุณภาพน้ำเชื้อโคแช่แข็ง

เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0208-127 ผู้จัดทำ อภิรักษ์ อุทธา, นิติรัฐ ถียัง, สุจิรา ธรรมวัง และอธิศักดิ์ ศิริบุรี

ความเข้มข้นของอสุจิในหลอดบรรจุน้ำเชื้อชนิด medium straw และชนิดน้ำยาเจือจางน้ำเชื้อก่อนการผสมเทียมต่อระยะเวลาการมีชีวิตของอสุจิภายหลังการละลาย

เลขทะเบียนวิชาการ 61(1)-(60:03)-0208-025 ผู้จัดทำ เริงวุฒิ วรวุฒิ,จรรยาพร รุ่งเรือศักดิ์ และจุฬฉัตร ชาปัญญา

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนโคในประเทศไทย

เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0208-106 ผู้จัดทำ พิงค์ลานนา กุญชร และ กอบสุข ทองสอดแสง

ผลของ PMSG ร่วมกับโปรเจสเตอโรนชนิดสอดช่องคลอดในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและผสมเทียมแบบกำหนดเวลาต่ออัตราการตั้งท้องในกระบือปลัก

เลขทะเบียนวิชาการ 63(2)-0208-104 ผู้จัดทำ กอบสุข ทองสอดแสง, ธนพล แอมปรัชฌาย์, ฉัตรชัย สืบคำ และ สุกัญญา ลีทองดี

 

ผลของระยะเวลาปรับสมดุล และการเสริม L-cysteine ในน้ำยาเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งสุกร (Effect of equilibration time and L-cysteine supplement to extender on frozen boar semen quality)
เลขทะเบียนวิชาการ 59(1)-0208-012 ผู้จัดทำ นางสาวนลิน บุญสพ และ นายพีระพงษ์ สำราญทรัพย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ไอคอนลิงค์

ปฏิบัติงานในโครงการทรอปิคอลโฮลส์ไตน์ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมไชยปราการ  ปฏิบัติงานในโครงการทรอปิคอลโฮลส์ไตน์ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  โดยได้ทำวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเอเควียส สำหรับโคกระบือ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน  4  ฟาร์ม