ดาวน์โหลด คู่มือ Agri-Map
  ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานผสมเทียม ประจำปีงบประมาณ 2562
  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน
  ภาพรวมแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
1. แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
2. แผนการปฏิบัติงาน ผลิตน้ำเชื้อสัตว์พันธุ์ดี
3. แผนการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
4. แผนการปฏิบัติงาน ผลิตตัวอ่อนและติดตามลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน
5. แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์
6. แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์โคนม
7. แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม พัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ
8. แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
9. แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
11. แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมปศุสัตว์และสัตว์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
12. แผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์