ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานผสมเทียม ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมรอง ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
แผนงาน กิจกรรมหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมรอง การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
แผนงาน กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กิจกรรมรอง พัฒนาเขตเศรษฐกิจกระบือ
แผนงาน กิจกรรมหลัก ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมรอง อนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
แผนงาน กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงาน กิจกรรมหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมรอง การผลิตลูกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ