แบบก่อสร้าง

 

 1.  โรงเรือนพ่อโคพันธุ์ พร้อมลานเดิน
 2.  โรงเก็บเสบียงสัตว์
 3.  โรงเรือนโคพ่อพันธุ์ จำนวน 10 ตัว
 4.  อาคารสำนักงานสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม
 5.  แบบป้ายสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียม
 6.  แบบ ปร.4-6 ป้ายสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น
 7.  แบบ ปร.4-6 ป้ายสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่
 8.  แบบ ปร.4-6 ป้ายสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี
 9.  แบบรั้วตาข่ายเอ็กซ์ล็อค สถานีทำสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น
 10.  แบบ ปร.4-6 รั้วตาข่าย สถานีทำสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น
 11.  แบบรั้วตาข่ายเอ็กซ์ล็อค สถานีทำสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี
 12.  แบบ ปร.4-6 รั้วตาข่าย สถานีทำสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี