รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภท ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดไม่โครโฟนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องประชุม