วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

“เทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล ปศุสัตว์ไทยก้าวหน้า”

พันธกิจ

1.วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ

2.ทดสอบพันธุ์ ประเมินพันธุกรรมสัตว์ และกระจายพันธุ์โดยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ

3.อนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง สัตว์หายาก สัตว์ใกล้สูญพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

อำนาจหน้าที่

1.ศึกษาค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การผลิตสัตว์พันธุ์ดีและการแก้ไขปัญหาการสืบพันธุ์

2.ทดสอบพันธุ์ ประเมินพันธุกรรม พัฒนา ผลิต และกระจายพันธุ์โดยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ

3.กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อและตัวอ่อน

4.อนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง สัตว์หายาก และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและธนาคารเชื้อพันธุ์

5.เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านพันธุ์ประวัติ และการกระจายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ

6.ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

7.ควบคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติงานผสมเทียมและย้ายฝากตัวอ่อน

8.ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย