การให้บริการผสมเทียม
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ผลงาน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
การบริการผสมเทียม หน่วยนับ (ตัว) รวม
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64
โคเนื้อ 0 23,129 32,056 21,766 24,979 22,892             124,822
โคนม 0 7,021 19,719 7,881 13,230 8,571             56,422
กระบือ 0 2,030 3,099 2,673 3,880 2,405             14,087
แพะ 0 830 530 598 694 647             3,299
สุกร 0 1,163 489 576 427 432             3,087
รวม 0 34,173 55,893 33,494 43,210 34,947             201,717
ภาพรวมสถิติการให้บริการผสมเทียมแก่เกษตรกร
การบริการผสมเทียม % ปีงบประมาณ
การให้บริการ 2564 2563
โคเนื้อ 51 124,822 245,134
โคนม 40 56,422 142,085
กระบือ 58 14,087 24,215
แพะ 49 3,299 6,776
สุกร 30 3,087 10,228
รวม 47 201,717 428,438