ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โคนมและโคเนื้อ

วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ทำการเจาะเลือดพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำล้างลึงค์พ่อพันธุ์ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์กำหนด  ณ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน TJ9 FARM  ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์