หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องเด่น สทป.

เรื่องน่าสนใจ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ยื่นเสนอราคา

ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 20 ก.ย. 2564

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 17 ก.ย. 2564

05 ต.ค. 2564

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 22 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 17 ก.ย. 2564

 

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 22 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 02 ก.ย. 2564

08 ก.ย. 2564

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 02 ก.ย. 2564

 

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

27 ส.ค. - 01 ก.ย. 2564

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 15 ก.ย. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 14 ก.ย.2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก 14 ก.ย.2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 13 ก.ย. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 10 ก.ย. 2564

 

 

 

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี : ประมูลราคา 1 กันยายน 2564

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 18 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลสืบพันธุ์สัตว์ : ประมูลราคา 16 สิงหาคม 2564

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 96 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก : ประมูลราคา 23 สิงหาคม 2564

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 9 รายการ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี : ประมูลราคา 24 สิงหาคม 2564

 

 

ไอคอนลิงค์