ระบบสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

คู่มือการปฎิบัติงาน โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโคนม

 ขั้นตอนการขอรับ Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลโคนม
 ขั้นตอนการออกรหัสผู้ใช้งานในระบบฐานข้อมูลโคนม
 การคัดจำหน่ายโค
 การเตรียม Microsoft เพื่อรอรับรายงานจาก Dairy-Web
 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลโคนมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ฉบับปรับปรุง)
 รายงานเตรียมปฏิบัติการในฟาร์มทะเบียน (Tropical Holstein)
 วิธีจัดการกับจำนวนโคในระบบ เพื่อจัดทำรายงานประสิทธิภาพฟาร์ม
 ขั้นตอน SET LANGUAGE การป้องกันข้อมูลพ่อพันธุ์เป็นภาษาไทย
 ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขประวัติโค เมื่อมีการลงพื้นที่ฟาร์ม (.jpg)
 ข้อมูลที่มีผลต่อค่าดัชนีระบบสืบพันธุ์และการประเมินพันธุกรรม (.jpg)
 การตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลโคนม Dairy web