คณะผู้บริหารส่วนกลาง

 

 

น.สพ.ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเธนุเวชและวิทยาการสืบพันธุ์

 

น.สพ.วรพงษ์ พงษ์ศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ผสมเทียม

หัวหน้ากลุ่มวิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ำเชื้อ

 

นายสายัณห์ บัวบาน

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์

 

น.สพ.ธวัชชัย โพธิ์คำ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์

 

สพ.ญ.สายใจ ชื่นสุข

รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและความหลากหลายทางชีวภาพปศุสัตว์