ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์

   

 

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์

น.สพ.วิษณุ ไพศาลรุ่นพนา

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์