ระเบียบ/กฎหมาย

 1. การขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ พ.ศ.2560
 2. การนำสัตว์เข้ามาในศูนย์ผลิตน้ำเชื้อและการกักแยกสัตว์ไว้ตรวจสุขภาพ พ.ศ.2560
 3. การรีดเก็บ และผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ พ.ศ.2560
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์
 5. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลาง ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ และการขาย จำหน่าย จ่าย แจก และเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์ เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีกรรมชาติ พ.ศ. 2558
 6. ลักษณะพ่อพันธุ์สำหรับการรีดเก็บน้ำเชื้อของศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐาน พ.ศ. 2563
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองใหม่ คณะกรรมการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุและคณะกรรมการตรวจติดตาม มาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์