ดำเนินการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมที่เข้าทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะรูปร่าง รุ่นที่ 24/2

“คัดเลือกโคพ่อพันธุ์ที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพโครงการผลิตพ่อพันธุ์ทรอปิคอลโฮลไตน์”
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะทำงานคัดเลือกโคพ่อพันธุ์ของโครงการผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลไตน์ ร่วมดำเนินการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนมที่เข้าทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะรูปร่าง รุ่นที่ 24/2 ณ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี จ.สระบุรี  โดยโคที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกส่งไปฝึกรีดเก็บน้ำเชื้อและทดสอบคุณภาพน้ำเชื้อที่ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง จ.ลพบุรี ต่อไป
นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคลัมปีสกินในปัจจุบัน