ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรพร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์และดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ

วันที่ 3 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีโดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ร่วมบูรณาการงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ,กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์,กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ,กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโขงเจียม ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อของเกษตรกรพร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์และดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ โดยเน้นการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจในการป้องกันโรคลัมปี-สกิน ,ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการฟาร์ม,การกำจัดแมลงดูดเลือดพ่นคอก,กางมุ้ง,ติดไฟไล่แมลง เพื่อลดพาหะแพร่เชื้อในฟาร์ม พื้นที่ 2 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี