ปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด

วันที่ 4 - 5 มิถุนายน  2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ และ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่โคเนื้อคุณภาพดี : การพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงลูกโคนมเป็นโคเนื้อคุณภาพดี โดยทำการย้ายฝากเอ็มบริโอโคเนื้อในโคนมจำนวนทั้งหมด 15 ตัว ณ ฟาร์มโคนมทดแทนสหกรณ์โคนมผาตั้ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ และให้คำแนะนำการป้องกัน การดูแลโคให้ห่างไกลโรคระบาด และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) แก่เจ้าหน้าที่ของฟาร์ม เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันด้วย