ปฏิบัติงานสอดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด CIDR_B ในแม่โค

วันที่ 8 มิถุนายน  2564 เจ้าหน้าที่ผสมเทียมของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาในพื้นที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมอำเภอเมือง  จังหวัดสตูล ออกพื้นที่ปฏิบัติงานสอดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด CIDR_B ในแม่โคของนายสมภพ พรหมดวง 246 ม.6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล จำนวน 2 ตัว  ฉีดยาพยาธิและยาบำรุงในแม่แพะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อผสมเทียมแพะของ นายอานัท กาหนุง 82 ม.2 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล จำนวน 9 ตัว ผสมเทียมโค นายสุทัน เดชณรงค์ 490/1 ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล จำนวน 1 ราย 1 ตัว พร้อม ติดตามเฝ้าระวังโรค แนะนำการป้องกัน การดูแลโค ให้ห่างไกลโรคระบาด และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ที่กำลังระบาดอยู่ในโค เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรค ในพี้นที่ ม.1 ต.คลองขุด ม.2 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล