ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Desease)

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมแม่ออน  ออกปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Desease) หรือโรคหนังตุ่มในสัตว์เคี้ยวเอื้อง รวมถึงวิธีการป้องกันและเเนวทางรักษาโรคอย่างถูกหลักวิชาการ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในโครงการทรอปิคอลโฮลส์ไตน์ ในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่