ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการผลิตพ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการผลิตพ่อโคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์เพื่อติดตามตรวจท้องภายหลังการผสมเทียมเพื่อลดจำนวนวันท้องว่าง (days open)จำนวน 3 ตัว และให้คำแนะนำการเฝ้าระวังการเกิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) โรคตามพระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ.2558 (ซึ่งติดต่อทางแมลงดูดเลือดและจากการสัมผัสสะเก็ดแผล น้ำมูก น้ำตา น้ำเชื้อและน้ำลายสัตว์ป่วย)  โดยการป้องกันแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะนำโรคพร้อมให้วิตามินและก้อนแร่ธาตุแก่ฝูงโคนม จำนวน 28 ตัว วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตามกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและน้ำนมโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ