ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ โรคลัมปี สกิน และวิธีการกำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรค ให้แก่เกษตรกร

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมท่าหลวง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าหลวงโดยท่านปศุสัตว์
ออกให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ โรคลัมปี สกิน และวิธีการกำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรค ให้แก่เกษตรกร ในเขตพื้นที่ หมุ่ที่ 3 และหมุ่ที่ 4 ต.ซับจำปาอ.ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีเกษตรกร ได้รับบริการจำนวน 8 รายโคนม 320 ตัว