ออกปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Desease)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่  โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมไชยปราการ  ออกปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Desease) หรือโรคหนังตุ่มในสัตว์เคี้ยวเอื้อง รวมถึงวิธีการป้องกันและเเนวทางรักษาโรคอย่างถูกหลักวิชาการ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในโครงการทรอปิคอลโฮลส์ไตน์ ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่