ร่วมสังเกตการณ์และสุ่มตรวจระบบสืบพันธุ์กระบือปลัก

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎ์ธานี ร่วมสังเกตการณ์และสุ่มตรวจระบบสืบพันธุ์กระบือปลัก ในการจัดซื้อจัดจ้างกระบือปลัก จำนวนรวม 27 ตัว ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช หมู่ที่ 7 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช