เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2554 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลกเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ สำรวจเกษตรกร ซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมโคเนื้อ ในโครงการย้ายฝากตัวอ่อน พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์