ดอบรมความรู้ความเข้าใจโรคลิมปี สกิน ในโคนมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี เข้าร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด และบริษัท กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสระแก้ว จำกัด จัดอบรมความรู้ความเข้าใจโรคลิมปี สกิน ในโคนมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯชลบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียม เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเพิ่มพูนความรู้โรคลิมปี สกิน ในโคนม สำหรับใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรในขณะเจ้าหน้าที่ให้บริการผสมเทียม