ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน เหนี่ยวนำกระบือ

วันที่ 14 มิถุนายน  2564 เจ้าหน้าที่ผสมเทียมของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาในพื้นที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมอำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน เหนี่ยวนำกระบือเพื่อผสมเทียมของนายถนอม จันทร์สังข์ 203 ม.1 ต.บ้านขาว อ,ระโนด จ.สงขลา จำนวน 1 ตัวพร้อมตรวจดูแลสุขภาพลูกกระบือจากการผสมเทียมพ่อพันธุ์เพชรดำอายุ 9 เดือน เพศผู้ จำนวน 1 ตัว ติดตามเฝ้าระวังโรค แนะนำการป้องกัน การดูแลโค-กระบือ ให้ห่างไกลโรคระบาด และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรค  อ.ระโนด จ.สงขลา