ระชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน

"ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease, LSD)"

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการรับมือในภาวะการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตพ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ โดยประเด็นที่สำคัญ มีดังนี้
1. การเคลื่อนย้ายลูกโคนมเพศผู้เข้าสถานีทดสอบสมรรถภาพฯ ให้พิจารณาจากสถานการณ์โรคในแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากแหล่งเกิดโรคเข้าสู่พื้นที่ที่ยังปลอดโรค
2. การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง น้ำเชื้อที่จะใช้งานต้องมาจากพ่อพันธุ์ที่ไม่มีอาการของโรค หรือติดเชื้อโรคลัมปี สกิน
ทั้งนี้ สำนักฯ ได้เตรียมแผนการตรวจโรคในพ่อพันธุ์โคสำหรับผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำเชื้อแช่แข็งที่ผลิตโดยกรมปศุสัตว์ปลอดจากโรคลัมปี สกิน

โดย กลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ สทป