ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร ในพื้นที่ อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 15 มิถุนายน  2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา  ร่วมกับหน่วยผสมเทียมอำเภอเมืองสงขลา จ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.เกาะแต้ว  และ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ ในโครงการธนาคารโค-กระบือ จำนวน 4 ราย 4 ตัว ติดตามเฝ้าระวังโรค แนะนำการป้องกัน การดูแลโค-กระบือ ให้ห่างไกลโรคระบาด และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรค  อ.เมือง จ.สงขลา