ออกปฏิบัติงานตรวจท้องโคนมที่ผสมด้วยน้ำเชื้อ Young Sire รุ่นที่ 23

วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมบ้านบึง ออกปฏิบัติงานตรวจท้องโคนมที่ผสมด้วยน้ำเชื้อ Young Sire รุ่นที่ 23 หมายเลข TH456 20520311(ดาว) ผลท้อง ในฟาร์มนายธีระ ฉายาวิริยะชาญ ฟาร์มในโครงการมาสเตอร์บูล