ฉีดวัคซีนลัมปี สกิน (LSD)

วันที่ 15 มิถุนายน  2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ปฏิบัติงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ในการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน (LSD) ให้กับโคของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยัชีวภาพเชียงใหม่ โคพ่อพันธุ์ของ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ และโคนมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมจำนวนทั้งหมด 70 ตัว