ร่วมกิจกรรมรณรงค์ การฉีดพ่นยากำจัดแมลง พาหะของโรคลัมปี สกิน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ การฉีดพ่นยากำจัดแมลง พาหะของโรคลัมปี สกิน (lumpy Skin Disease ) โดยมีท่านปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรมาเป็นประธานพิธีเปิดดังกล่าว และมอบเสบียงอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตร