ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนม

วันที่ 16 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง และฝ่ายส่งเสริม สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ปฏิบัติงานในฟาร์มโคนม นายนพพร หนูพัฒน์ นายวิเชียร หนูวาส และนายสิทธิชัย วรพันธ์ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ดังนี้
   1.ฉีดวิตามินและแร่ธาตุเพื่อบำรุงระบบสืบพันธุ์ จำนวน 23 ตัว
   2.ขึ้นทะเบียนโคและติดเบอร์หู RFID จำนวน 16 ตัว
   ตลอดจนให้คำแนะนำและการป้องกันโรคลัมปี สกิน แก่เกษตรกรดังกล่าวด้วย