ให้บริการตรวจสอบ แก้ไข และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบเครื่องรีดนม ฟาร์มโคนม

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี ร่วมกับหน่วย HHU ราชบุรี ให้บริการตรวจสอบ แก้ไข และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบเครื่องรีดนม ฟาร์มโคนม โครงการ Master Bull สหกรณ์กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมกรับใหญ่-ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
       - ตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องรีดนม โดยรวมการจัดการระบบเครื่องรีดนมอยู่ในเกณฑ์ดี
       - ให้คำแนะนำด้านสุขศาสตร์การรีดนม เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนการใช้คลอรีน ให้เหมาะสม และด้านการจัดการอาหาร รวมถึงเรื่องเนื้อนมรวม