ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร พื้นที่ ต.นาโพธิ์กลาง

วันที่ 21 มิถุนายน 2564                                                
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีโดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ร่วมบูรณาการงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโขงเจียม ออกปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์ดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ โดยเน้นการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและป้องกันการเฝ้าระวังโรคลัมปี –สกิน(Lumpy Skin Disease)
2.ออกเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการฟาร์ม,การกำจัดแมลงดูดเลือด,พ่นคอก,กางมุ้ง,ติดไฟไล่แมลง เพื่อลดพาหะแพร่เชื้อในฟาร์ม
3.ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมเทียม พื้นที่ หมู่ 9 ตำบลนาโพธิ์กลางอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี