ให้บริการฉีดฮอร์โมน PMSG และ ฮอร์โมน PG,PMSG ให้กับแม่แพะ

วันที่ 22 มิถุนายน  2564 เจ้าหน้าที่ผสมเทียมแพะของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาในพื้นที่สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมอำเภอรามัน  จังหวัดยะลา ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้บริการฉีดฮอร์โมน PMSG และ ฮอร์โมน PG,PMSG ให้กับแม่แพะ ของ นายมะตอลา มาหามะยาเลาะ 132/3 ม.6 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 2 ราย 5 ตัว พร้อมติดตามเฝ้าระวังโรค แนะนำการป้องกัน การดูแลโค-กระบือ ให้ห่างไกลโรคระบาด และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรค