ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร

วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2564
       ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานีโดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร่วมบูรณาการงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดชอุดม ออกปฎิบัติงาน รายละเอียดดังนี้
     1.ออกเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรประชาสัมพันธ์และดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือโดยเน้นการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและป้องกันโรคลัมปีสกิน(Lumpy Skin Disease)
    2.ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดการฟาร์ม, การกำจัดแมลงดูดเลือด,กางมุ้ง ,ติดไฟไล่แมลง เพื่อลดพาหะแพร่เชื้อในฟาร์ม
    3.ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยวิธีการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์กรมปศุสัตว์ ในพื้นที่   ม.1 และ ม.8 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี