ปฎิบัติงานตรวจติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำนม

วันที่ 28 มิถุนายน 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมศรีเทพ.ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเทพปฎิบัติงานตรวจติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำนม ตามโครงกานอาหารเสริมนมโรงเรียน.ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตอำเภอศรีเทพ.จังหวัดเพชรบูรณ์