ติดตามระบบสารสนเทศโคนม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะอวด ปฏิบัติงานดังนี้
1. ติดตามระบบสารสนเทศโคนม จำนวน 26 ตัว และตรวจการตั้งท้องในโคนม จำนวน 3 ตัว ผล ตั้งท้อง จำนวน 3 ตัว ณ เพ็ญพิชชาฟาร์ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ “โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ"
2. แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคนมโดยใช้ฮอร์โมน จำนวน 3 ตัว และฉีดวิตามินบำรุงระบบสืบพันธุ์ จำนวน 1 ตัว ณ เสนาะฟาร์ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช