กิจกรรม Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ

“กิจกรรม Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ”
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ,สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น ได้รับมอบหมายจาก นายสุรพล ธัญญเจริญ  ปศุสัตว์เขต 4  ให้ชุดเฉพาะกิจควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน และโรคระบาดสัตว์เขต 4 (ชุดที่ 9) เข้าร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม Kick off  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  มอบหมายให้นายอำเภอแกดำ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Kick off การฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ณ  พื้นที่บ้านโคกก่อง  ม.10  ต.โนนภิบาล  อ.แกดำ  จ.มหาสารคาม  ทั้งนี้ชุดเฉพาะกิจฯ ได้ร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน   รวมทั้งทำการรักษาสัตว์ป่วย ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกัน ควบคุมโรค และมอบเวชภัณฑ์ ยาพ่นและกำจัดแมลงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ