เร่งสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบรวบรวมหลักฐาน กรณีเกษตรกรแจ้งสัตว์ตายด้วยโรคลัมปี สกิน

“คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสัตว์ตายด้วยโรคลัมปี สกิน”
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน เร่งสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบรวบรวมหลักฐาน กรณีเกษตรกรแจ้งสัตว์ตายด้วยโรคลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกร ตำบลเมืองหงส์  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป