ร่วมประชุม ติดตามการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม ติดตามการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6