ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเมืองพัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครินทร์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนมในตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์  ฟาร์มสาธิตฯสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด และฟาร์มในพื้นที่ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคนม รวมถึงการให้ความรู้เกษตรกรในการดูแล ป้องกันโรค และเฝ้าระวังโรคลัมปี สกินซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้  รวมถึงการควบคุมและการกำจัดแมลงพาหะในฟาร์ม โดยมีจำนวนโคนมและโคพื้นเมืองรอบฟาร์มที่ได้รับการฉีดวัคซีน รวม 420 ตัว จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ 5 ราย