ปฏิบัติงานในพื้นที่ฟาร์มทดลองเลี้ยงโคนม

วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ โดยทีมงานสารสนเทศ ปฏิบัติงานในพื้นที่ฟาร์มทดลองเลี้ยงโคนม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

มีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้

- ทำทะเบียนประวัติให้กับโคในฟาร์มจำนวน 40 ตัว
- ปรับข้อมูลในระบบฐานโคนมให้เป็นปัจจุบัน
- แนะนำการลงบันทึกข้อมูล การจัดการฟาร์มโคนม ใช้ระบบ ifarmer ให้กับเกษตรกรผู้ดูแลฟาร์ม  เพื่ออัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด