ดำเนินการชะล้างเก็บตัวอ่อนโคเนื้อ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ ดำเนินการชะล้างเก็บตัวอ่อนโคเนื้อ จำนวน 4 ตัว ได้ตัวอ่อนทั้งสิ้น 28 ตัวอ่อน เป็นตัวอ่อนคุณภาพดี จำนวน  17 ตัวอ่อน และดำเนินการย้ายฝากตัวอ่อนให้แก่ตัวรับจำนวนทั้งสิ้น 2 ตัว และดำเนินการแช่แข็งตัวอ่อน ทั้งสิ้น 15 ตัวอ่อน