เข้ารับการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุใบรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในแพะทดลอง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์ ดำเนินการเข้ารับการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุใบรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในแพะทดลอง ผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุ ผ่านไปได้ด้วยดี