ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ดู่น้อย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน ณ ห้องประชุม อบต.ดู่น้อย ตำบลดู่น้อย ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ดู่น้อย โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย เป็นประธานในการประชุมพร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินที่เกิดขึ้นในสัตว์ชนิดโค กระบือ ในเขตพื้นที่ตำบลดู่น้อย ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย 26 ราย โค 29 ตัว จำนวนเงิน 116,050 บาท