ออกพื้นที่ ตรวจท้องโคนม ให้แก่เกษตรกร

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ออกพื้นที่ ตรวจท้องโคนม ให้แก่เกษตรกร  จำนวน 2 ฟาร์ม
1. สิงห์เงินเจริญฟาร์ม  ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา จำนวน 7 ตัว ท้อง 6 ตัว
2. หาญพงศ์ฟาร์ม ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา จำนวน 5 ตัว
พร้อมติดตามเฝ้าระวังโรค แนะนำการป้องกัน การดูแลโค ให้ห่างไกลโรคระบาด และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน (LSD) แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรค